Bent u verhinderd voor een afspraak?

Laat het mij dan uiterlijk 24 uur van te voren weten. U kunt een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen. Voor het niet verschijnen op  een afspraak of voor een afspraak die niet tijdig is afgezegd, ben ik genoodzaakt om 85 euro per gemiste afspraak bij u in rekening te brengen.

 

Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ?

Zorgverzekeraars hanteren criteria om behandeling in de Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ te vergoeden:

U dient over een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts te beschikken. Er dient sprake te zijn van een diagnose (DSM-stoornis), die door de zorgverzekeraar goedgekeurd is. Voorts maakt de huisarts, POH-GGZ (GGZ-praktijk ondersteuner van de huisarts) en/of psycholoog een inschatting van de volgende factoren.

1. Ernst van de problematiek

2. Mate van het risico op gevaar voor eigen leven of dat van een ander

3. Complexiteit van de problematiek

4. Beloop van de klachten

De mate waarin de bovenbeschreven factoren aanwezig zijn, bepaalt of u in de Basis GGZ of in de Gespecialiseerde GGZ terecht komt.

 

Beroepskwaliteiten

Als psycholoog ben ik geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en sta ik geregistreerd in het overheidskwaliteitsregister BIG. Deze organisaties stellen kwaliteitscriteria en hebben ook een beroepscode, waaraan het handelen van de psycholoog getoetst kan worden.

 

Uw privacy en geheimhoudingsplicht

Alles wat wordt besproken tussen u en de psycholoog is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Het samenwerken met huisartsen vind ik belangrijk. Echter alleen met uw toestemming zal de betrokken huisarts (of andere hulpverleners) geïnformeerd worden over het verloop van de behandeling. Indien het wenselijk is dat er informatie over u wordt opgevraagd bij uw huisarts of anderen (bijv. een voorgaande hulpverlener) zal ik uw toestemming hiervoor vragen.

 

Rapportage en dossier

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in mijn administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na verloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend. U kunt altijd om inzage van uw dossier vragen. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt een kopie ontvangen van het dossier.

 

Klachten

Als u klachten heeft, doet u er goed aan dit met mij te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden: de LVVP kan u in contact brengen met een tot klachten bemiddelaar opgeleide psycholoog/psychotherapeut die als taak heeft in het conflict te bemiddelen. Is uw klacht zo ernstig dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP benaderen. Voor meer informatie kunt kijken op www.lvvp.nl.